Inhoudsopgave Leerboek OVK

ISBN 9789078440826

Naar de hoofdpagina van het Leerboek OVK

I De arbeidsomstandighedenwet

Wetgeving

Inleiding
Verplichtingen van de werkgever
Verplichtingen en rechten van werknemers

Arbozorg en organisatie

Ruimte voor zelfregulering
Arbo-infrastructuur en arbokennis-infrastructuur
Kennisinstellingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden

Taken en positie van de veiligheidskundige

Arbozorg in de praktijk
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Aankoop, gebruik en onderhoud van apparatuur, machines en materieel
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Controlelijsten
Ziekte, verzuim en re-integratie
Evaluatie van het beleid: jaarlijkse rapportage

Overige normen, wetten en beleid

Inleiding
Medezeggenschap: Arbowet en de WOR
Andere managementsystemen
VCA
VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU)
De Arbeidsinspectie
De Arbeidstijdenwet
Bouwproces en bouwbesluit
Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

II Risicobeheersing

Inleiding en algemene begripsbepalingen

Risico en gevaar
Onveilige situaties en onveilige handelingen
Bepaling van het risico
Risicoanalyse en V&G-beleid
Kinney methode

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risicobepalingen
Risicobepaling volgens de Arbowet
Risico in projecten; werken volgens een taak-risico-analyse (TRA)
Beheersmaatregelen

Taakrisicoanalyse

Inleiding
Uitvoering taak-risicoanalyse
Toepassing van de TRA
Andere redenen voor een TRA

Overige risicobeheersingssystemen

Het V&G-plan
Last Minute Risk Assessment (LMRA)
Werkvergunningen
Overige systemen

III Arbeidsplaatsen

Inleiding en algemene begripsbepaling

Definities
Wetten en regels
Markering en signalering
Voorlichting en onderricht
Hoe groot moet de werkplek zijn?

De werkplek: kantoor en ergonomie

Zittend werk
Lopend en staand werk
RSI / HARM
Tillen en dragen
Transport en trillingen

De werkplek: de productie-omgeving

Geluid
Klimaat
Licht
Afval, orde en netheid
Welzijn en stress (PSA)
Energiebronnen

Bijzondere situaties

Besloten ruimten
Werken op hoogte, werken op daken
Lassen

IV Arbeidsmiddelen

Inleiding en algemene begripsbepaling

Beheersing bij ontwerp en inkoop

Wetten en regels
Ontwerp
Inkoop
Opstelling, instelling
Training en opleiding
Aandachtspunten
Afstelling en kalibratie

Beheersing bij gebruik

Inleiding en risicobepaling
Inspectie
Keuring
Testen en afstellen

Beheersing bij onderhoud

Soorten onderhoud
Planning van het onderhoud
Veroudering
Hoe werkt het in de praktijk?

Horizontaal en verticaal transport

Transport intern
Verticaal transport

Diverse processen en bijzondere gevaren

Inleiding
Bouw
Elektrotechnisch werk
Metaalbewerking
Installaties onder druk, explosiegevaar
Robotveiligheid

V Gevaarlijke stoffen

Tekens, klassen en symbolen

Gevaarlijke stoffen, laboratoria
GHS-CLP: H- en P-zinnen, symbolen
UN-ADR
Informatie over de gevaarlijke stoffen
Persoonlijke bescherming
Bijzondere stoffen

Brandgevaar

Inleiding
Oorzaken van brand
Gevolgen van brand
Brandklassen
Aanpak: de rol van de veiligheidskundige
Bedrijfsnoodplan (BNP)
Oefenen en naleven
De praktijk: een eenvoudig en doeltreffend oefeningenplan
Brandbestrijdingsmiddelen / installaties

Explosiegevaar

Wat is een explosie?
Explosieveiligheid
Bronnen van explosies
Beheersmaatregelen
Explosion limits (LEL en UEL)

Stralingsgevaar

Niet-ioniserende straling
Elektromagnetische velden
Veiligheidsrisico’s en gezondheidseffecten
Wet- en regelgeving
Optische straling
Gezondheidsrisico’s
Ioniserende straling
Gevaren
Toepassing
Blootstelling
Werken met stralingsbronnen
Wet- en regelgeving

Gevaren van biologische agentia

Inleiding
Onderverdeling
Kenmerken
Gezondheidseffecten van blootstelling
Overdrachtswegen
Waar komen biologische agentia voor?
Niet gericht werken
Wel gericht werken
Wet- en regelgeving
Categorie-indeling
Register
Arbocatalogie
Beschermende maatregelen

Vergiftigingsgevaar

Wat zijn toxische stoffen?
Acute vergiftiging
Chronische vergiftiging
Blootstelling en methoden van vaststelling
Normen en regels
Chemische veiligheidsbeoordeling
Zeer zorgwekkende stoffen
Medisch onderzoek

Milieu en milieuwetgeving

Ongewenste ontsnappingen van gas, damp, stoom of rook
Gevaarlijke stoffen en milieu bij een willekeurig bedrijf
Milieuwet en milieuklassen
Verwerking van hulp- en kunststoffen
Petrochemische processen en BRZO

Opslag van gasflessen en chemicaliën

Inleiding
Gasflessen
Chemicaliën

Laboratoria

Het lab als arbeidsplaats
Het lab en arbeidsmiddelen

Bijlagen

Arbobesluit
Arbo-informatiebladen
Aantal veiligheidskundigen
(Verbeterd) Kinneymodel
Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: veiligheid en gezondheid
Project-V&G-plan
Checklist voor gevaarlijke stoffen
Drempelwaarden gevaarlijke stoffen
Gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen
Bedrijfs-RI&E, checklist voor brandveiligheid
Aandachtspunten, standaardlijst
Risicovolle aspecten bij het opstellen van een TRA

Bedrijfsopdrachten

Wetgeving en aansprakelijkheid

Lijst van gebruikte afkortingen

Trefwoordenregister

 

Naar de hoofdpagina van het Leerboek OVK